Tabel cu conducatorii de doctorat in chimie din SDC care organizeaza examen de admitere la doctorat
Table with the PhD advisors in chemistry of SDC which can receive new PhD students
Prenume și nume
Name and surname
e-Mail Domeniul în care conduc doctorate
PhD Research Fields
Principalele teme de cercetare
Main Research Topics
Prof. Dr. Claudia Valentina Cimpoiu claudia.cimpoiu@ubbcluj.ro Chimie analitică
Analitical chemistry

Dezvoltarea și validarea metodelor cromatografice utilizate pentru analiza compușilor biologic activi din surse naturale și medicamente
Metode integrate de amprentare și autentificare a alimentelor
Studiul bioaccesibilității și biodisponibilității fitocompușilor și determinarea activităților biologice ale acestora

Development and validation of chromatographic methods used for the analysis of biologically active compounds from natural sources and drugs
Integrated methods of food fingerprinting and authentication
Study of the bio-accessibility and bioavailability of phytocompounds and the determination of their biological activities

Prof. Dr. Luminița-Camelia David luminita.david@ubbcluj.ro Chimia compușilor naturali
Chemistry of natural compounds

Compuşi naturali: extracţie, purificare, caracterizare, reactivitate şi aplicaţii
Bionanomateriale cu aplicaţii tehnologice şi medicale

Natural compounds: extraction, purification, characterization, reactivity and applications
Bionanomaterials with technological and medical applications

Prof. Dr. Tiberiu Frențiu tiberiu.frentiu@ubbcluj.ro Chimie analitică
Analitical chemistry

Metode analitice cu surse de microplasmă
Speciere chimică

Analytical methods based on microplasma sources
Chemical speciation

MC al Academiei Române Prof. Dr. Ion Grosu ion.grosu@ubbcluj.ro Chimie organică, supramoleculară și stereochimie
Organic and supramolecular chemistry and stereochemistry

Chimie organică, supramoleculară și stereochimie. Sinteza organică fină. Macrocicli, criptanzi, rotaxani, catenani și arhitecturi supramoleculare autoasamblate
COF-uri, HOF-uri și XBOF-uri
Celule solare organice

Fine organic synthesis. Macrocycles, cyclophanes, criptands, rotaxanes, catenanes and self-assembled supramolecular architectures
COFs, HOFs and XBOFs
Organic Solar Cells

Conf. Dr. Niculina Daniela Hădade niculina.hadade@ubbcluj.ro Chimie organică și supramoleculară
Organic and supramolecular chemistry

Sinteză organică, Chimie supramoleculară și adaptivă: Molecule gazdă; Structuri autoasamblate; Materiale dinamice și adaptative; Materiale organice poroase

Organic Synthesis, Supramolecular and Adaptive Chemistry: Host Molecules; Self-assembled Structures; Dynamic and Adaptive Materials; Porous Organic Materials

Prof. Dr. Lorentz Jäntschi* lorentz.jantschi@ubbcluj.ro Chimie teoretică
Theoretical chemistry

Chimie matematică
Topologie și reactivitate moleculară
Chimie computațională
Algoritmi și programe în și pentru chimie

Mathematical chemistry
Molecular topology and reactivity
Computational chemistry
Algorithms and programs in and for chemistry

Prof. Dr. Gabriela Nicoleta Nemeș gabriela.nemes@ubbcluj.ro Chimie anorganică și teoretică
Inorganic and theoretical chemistry

Analogi grei ai carbenelor. Sinteză, caracterizare structurală, reactivitate
Derivati fosfaalchenilici ai elementelor grupei 14. Evaluarea capacității de conectare a metalilenelor și a derivaților heterofosfaalchenilici la metale tranziționale

Heavier analogues of carbines. Synthesis, structural characterizations and reactivity
Phosphaalkenyls derivatives of group 14 of elements. Evaluation of coordination ability of metallylenes and phosphaalkenyl derivatives towards transition metals

Prof. Dr. Csaba Paizs csaba.paizs@ubbcluj.ro Chimie biotehnologică
Chemical biotechnology

Studiul mecanismelor reacțiilor enzimatice
Investigarea stereoselectivității reacțiilor enzimatice la nivel molecular
Proiectarea rațională a enzimelor cu ajutorul instrumentelor biologiei moleculare (mutageneză situs direcționată, evoluție direcționată)
Dezvoltarea de rețele enzimatice (metabolism artificial), sisteme integrate (multi)enzimatice în micro și minireactoare anexate la unități de izolare a produșilor de reacție în diverse biotransformări stereoselective

Enzyme mechanistic studies
Investigation of the stereoselectivity of enzymatic reactions at molecular level
Rational design of the enzymes by molecular biology tools (site directed mutagenesis, directed evolution)
Development of enzymatic networks (artificial metabolism). Integrated (multi)enzymatic micro- and minireactor systems with down-stream units for stereoselective biotransformations

Conf. Dr. Simona Rada* simona.rada@phys.utcluj.ro Chimie anorganică
Inorganic chemistry

Chimie anorganică

Inorganic chemistry

Prof. Dr. Radu Silaghi-Dumitrescu radu.silaghi@ubbcluj.ro Biochimie și chimie teoretica
Biochemistry and theoretical chemistry

Metaloproteine, metaloenzime, radicali liberi, stress oxidativ și nitrozativ, spectroscopie, DFT

Metalloproteins, metalloenzimes, free radicals, oxidative and nitrozative stress, spectroscopy, DFT

Prof. Dr. Anca Silvestru anca.silvestru@ubbcluj.ro Chimie anorganică - coordinativă, organometalică și supramoleculară
Inorganic chemistry – coordination, organometallic and supramolecular chemistry

Compuși calcogen (Se, Te)-organici. Complecși ai metalelor tranziționale cu liganzi calcogen-organici
Liganzi fosfor-organici, compuși organometalici ai unor metale din grupele principale. Sinteză, caracterizare structurală, activitate biologic și catalitică

Organochalcogen (Se, Te) compounds, transition metal complexes with organochalcogen ligands
Organophosphorus ligands, organometallic compounds of main group metals. Synthesis, structural characterization, biological and catalytic activity

Acad. Prof. Dr. Cristian Silvestru cristian.silvestru@ubbcluj.ro Chimie anorganică - coordinativă, organometalică și supramoleculară
Inorganic chemistry – coordination, organometallic and supramolecular chemistry

Sinteza și caracterizarea structurală, în soluție și în stare solidă, aplicații (activitate biologică, cataliză, activare CO2, precursori materiale, etc.) ale compușilor coordinativi și organometalici:
(i) activitatea antitumorală a compușilor organometalici ai metalelor din grupele principale (de ex., staniu, antimoniu);
(ii) compuși organo-fosfor (V) ca liganzi în chimia coordonativă a metalelor din grupele principale si tranziționale;
(iii) compuși organometalici hipervalenți [hipercoordinați] ai metalelor din grupele principale;
(iv) chimie supramoleculară coordinativă și organometalică.

Synthesis and structural characterization in solution and solid state, as well as investigation of applications (biological activity, catalysis, CO2 activation, material precursors) of coordination and organometallic compounds:
(i) antitumor activity of Main Group organometallic compounds (e.g. tin, antimony);
(ii) organophosphorus (V) compounds as ligands in coordination chemistry of Main Group and transition metals;
(iii) hypervalent [hypercoordinated] organometallic Main Group compounds;
(iv) supramolecular coordination and organometallic chemistry.

Prof. Dr. Monica Ioana Toșa monica.tosa@ubbcluj.ro Biochimie, Biotehnologii
Biochemistry, Biotechnology

Sinteză organică selectivă
Aplicații ale biocatalizei în sinteza organică și dezvoltarea de medicamente
Sinteza și aplicațiile (nano)materialelor avansate

Selective organic synthesis
Applied biocatalysis for organic synthesis and drug development
Synthesis and applications of advanced (nano)materials

* Cadre didactice titulare la UTCN.
* Academic staff at UTCN.