Alumni

 

 

Dragi absolvenţi,

Comunitatea ALUMNI din cadrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică doreşte a fi nu doar o punte în timp şi spaţiu între generaţiile care îşi au obârşia devenirii lor profesionale în Alma Mater Napocensis, ci şi o sursă continuă de conectare la evoluţia unei societăţi dinamice, adaptate la progresul ştiinţific, tehnic şi cultural tot mai rapid, pe care îl resimţim astăzi cu toţii.

Obiectivele pe care le urmărim sunt direct corelate cu cele ale Universităţii din care face parte şi Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică:
- crearea unei comunităţi a alumnilor FCIC, care să reunească chimişti, ingineri chimişti, profesori şi cercetători sau manageri;
- realizarea unor proiecte comune, bazate pe obiective specifice, menite să asigure şi să dezvolte o legătură puternică, perpetuă, între facultate/ universitate, absolvenţi şi actuali studenţi, între cadre didactice şi mediul economic;
- implicarea absolvenţilor în acţiunile organizate de facultate sau universitate;
- un feed-back continuu al gradului de realizare profesională şi integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor după încheierea studiilor;
- adaptarea continuă a curriculei specifice disciplinelor şi domeniilor studiate în cadrul facultăţii la oportunităţile oferite de mediul socio-economic absolvenţilor, etc.

Dintre activităţile pe care intenţionăm să le desfăţurăm şi la care sunteţi invitaţi să participaţi, se pot enumera:
- întocmirea şi actualizarea anuală a unei baze de date cu alumni ai FCIC;
- crearea şi up-datarea continuă a unei pagini web, care să faciliteze contactul între absolvenţi şi accesul acestora la informaţii de interes;
- crearea unui site dedicat absolvenţilor şi realizărilor acestora în plan profesional;
- organizarea unor sesiuni de informare a studenţilor cu privire la calitatea de alumni FCIC, ulterioară absolvirii, şi a acţiunilor organizate în FCIC cu participarea acestora (în colaborare cu Organizaţia Studenţilor Chimişti);
- organizarea unor evenimente ştiinţifice (conferinţe cu participare naţională sau internaţională, workshopuri) cu participarea/ invitarea alumnilor FCIC;
- invitarea foştilor absolvenţi care ocupă poziţii didactice la universităţi de prestigiu din Europa, Canada sau SUA pentru susţinerea unor cursuri sau module de curs la diferite discipline;
- organizarea unor mese rotunde şi sesiuni de informare pentru studenţi, cu participarea foştilor absolvenţi care profesează în diferite companii de profil din ţară sau din străinătate;
- organizarea de mese rotunde şi sesiuni de informare pentru studenţi cu participarea foştilor absolvenţi care profesează în învăţământul preuniversitar din România;
- organizarea de mese rotunde şi sesiuni de informare pentru studenţi, cadre didactice şi cercetători din FCIC, cu participarea foştilor absolvenţi care profesează în cercetare;
- invitarea foştilor absolvenţi în cadrul unor manifestări organizate de FCIC (Ziua porţilor deschise, Magie de Crăciun, Schimb de experienţă cu studenţii altor facultăţi de profil din ţară, etc.);
- participarea alumnilor care au performat în profesie, fie în cercetare sau mediul economic, la mese rotunde şi consultări în vederea orientării profesionale a studenţilor după absolvire, precum şi în evaluarea unei relaţii adaptate corect etapei actuale, printr-o corelare adecvată a educaţiei specifice profilului FCIC, a cunoaşterii prin studiu individual şi a condiţiilor concrete oferite de mediul de afaceri concurenţial;
- elaborarea unor proiecte de cercetare comune, cu potenţial de a atrage participarea mediului de afaceri pentru finanţare, inclusiv dotarea unor laboratoare cu echipamente performante;
- stabilirea unor acorduri inter-universitare, inclusiv în cadrul programului Erasmus+, care să ofere posibilitatea continuării şi dezvoltării colaborării în plan ştiinţific cu foşti absolvenţi ai FCIC.

Prin acţiunile propuse şi prin participarea absolvenţilor de ieri, a studenţilor de azi şi a absolvenţilor de mâine, dorim să devenim o comunitate performantă, într-o universitate performantă, cu un rol major în formarea de specialişti şi în dezvoltarea societăţii româneşti, de care, într-un fel sau altul, avem cu toţii nevoie, indiferent pe ce meleaguri ne-a condus drumul împlinirii noastre profesionale.

Vă invităm să aderaţi la Comunitatea Alumni FCIC prin completarea formularului de aderare

Pentru mai multe detalii şi un început de succes al reluării legăturilor cu Alma Mater Napocensis şi cu Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, vă aşteptăm la evenimentul Alumni Days organizat de Universitatea Babeş-Bolyai, cu participarea tuturor facultăţilor din alcătuirea sa.


Alumni FCIC Days, 17 mai 2024 - program

Alumni FCIC Days, 12 mai 2023 - program


Alumni FCIC Days, 13 mai 2022 - program


Alumni FCIC Days, 11 iunie 2021 - program