start

Modalități de înscriere

Înscriere online

Se poate face prin completarea formularului de la următorul link   .

.
Termenul limită pentru înscriere online este 11 aprilie 2024, ora 12:00.

Regulament

 1. Concursul profesional de chimie „Candin Liteanu” oferă candidaților posibilitatea verificării cunoștințelor de chimie, dar și un criteriu alternativ de selecție la Concursul de admitere la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Nota obținută la Concursul profesional de chimie „Candin Liteanu” poate înlocui (la cerere) media de admitere din cadrul Concursului de Admitere, cu condiția ca persoana în cauză să dețină o diplomă de bacalaureat.
 2. Candidații eligibili pentru a participa la Concursul profesional de chimie „Candin Liteanu” sunt elevii, aflați la data concursului într-una din ultimele două clase de liceu, sau absolvenții de liceu. (La cererea expresă, pot participa la concurs și elevi din clasa a X-a cu rezultate deosebite la disciplina Chimie).
 3. Rezultatul obținut la Concursul „Candin Liteanu” poate fi folosit drept criteriu alternativ de selecție la Concursurile ulterioare de Admitere la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, în condițiile prevăzute la primul punct, câtă vreme actele normative emise de Ministerul Educației nu împiedică acest lucru.
 4. Concursul se desfășoară fizic la sediul facultății.
 5. Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.
 6. Pentru a participa la concurs, este obligatorie înscrierea candidaților pe site-ul concursului http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu.
 7. Concursul constă dintr-o probă scrisă de tip grilă, cu o durată de două ore, pe baza tematicii anunțate la adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/tematica.html. Candidații vor răspunde la 25 de întrebări, selectate din cele afișate la adresa http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/teste.html.
 8. În timpul examenului nu este permisă utilizarea calculatoarelor științifice.
 9. Comunicarea rezultatelor va avea loc în ziua concursului. Rezultatele se afișează pe site-ul concursului.

Tematică

  Structura atomului
 • Configurații electronice
 • Poziția elementelor în sistemul periodic
 • Proprietăți periodice ale elementelor
  Legături chimice
 • Legătura ionică
 • Legătura covalentă
 • Legătura coordinativă
 • Interacțiuni intermoleculare
  Soluții
 • Dizolvarea – proces fizico-chimic
 • Solubilitatea
 • Modalități de exprimare a concentrației soluțiilor (concentrația procentuală, concentrația molară)
 • Cristalohidrați
  Legile gazelor
 • Gazul ideal. Parametrii de stare
 • Volum molar
 • Ecuația de stare a gazelor ideale
 • Densitatea gazelor
  Procese de oxidare și reducere
 • Număr de oxidare
 • Reacții de oxidare și de reducere
 • Stabilirea coeficienților în reacțiile redox
 • Agenți oxidanți și agenți reducători
  Introducere în chimia organică
 • Obiectul chimiei organice. Elemente organogene
 • Legături chimice în chimia organică. Atomi de carbon
 • Formule procentuale, brute, moleculare
 • Clasificarea compușilor organici
  Hidrocarburi
 • Structură. Proprietăți fizice
 • Izomerie
 • Proprietăți chimice
 • Aplicații

Modele de subiecte

Modele de subiecte în limba română CCL 2024

Pentru fiecare item sunt propuse 5 variante de răspuns (A-E), dintre care una singură este corectă. Varianta E se va alege numai în cazul în care niciuna dintre variantele A, B, C, sau D nu sunt corecte. în cazul problemelor de calcul, rezultatul se va considera corect dacă doar ultima zecimală diferă de valoarea obținută prin calcul. Valorile rotunjite ale maselor atomice și ale unor constante necesare pentru rezolvarea problemelor se găsesc la sfârșitul testului.

Descarcă fișierul .

Modele de subiecte în limba maghiară CCL 2024

A kérdések összeállítása a honlapon közölt tematika alapján, valamint a IX.-es, X.-es, XI.-es és XII.-es tankönyvek figyelembe vételével történt. Minden kérdésre 5 lehetséges választ adtunk meg (A−E), amelyek közül csak egy helyes. Az E választ akkor választjuk, ha az A, B, C vagy D válaszok közül egyik sem felel meg. A számpéldák esetén helyesnek fogadjuk el azokat az eredményeket amelyek csak az utolsó számjegyben (tizedesben) különböznek a megadott értékektől. A megoldáshoz szükséges, felkerekített, atomtömegek és konstansok értékei a tesztek végén találhatóak.

Fájl letöltése .

Materiale promoționale