ENG ROM
Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator
Denumirea centrului de cercetare Centru de cercetare în domeniul ingineriei chimice asistate de calculator
(Computer Aided Process Engineering Research Centre)
Statut juridic Centrul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Centru de Excelență UBB
Act de înființare Acreditat CNCSIS, 2006 (iniţial 2001), Reacreditat UBB 2016
Director Prof.dr.ing. Vasile-Mircea CRISTEA
Consiliul științific Prof.dr.ing. Călin-Cristian CORMOȘ (director adjunct)
Conf.dr.ing. IMRE-LUCACI Árpád
Conf.dr.ing. Simion DRĂGAN
Adresă Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
str. Arany János, nr.11, 400028 Cluj-Napoca
tel: +40-264-593833 int. 5729, 5762
fax: +40-264-590818
web: http://www.chem.ubbcluj.ro/romana/ANEX/inginerie/centre/ccdicac/ccdicac_2020_ro.html
e-mail: mircea.cristea@ubbcluj.ro, (calin.cormos@ubbcluj.ro)
Lista membrilor centrului
Nr. crt. Numele și prenumele Titlul științific/echivalent
1 Cristea Mircea-Vasile Profesor/Cercetător științific I
2 Cormoş Călin-Cristian Profesor/Cercetător științific I
3 Agachi Paul-Şerban Profesor/Cercetător științific I
4 Imre-Lucaci Árpád Conferențiar/Cercetător științific II
5 Drăgan Simion Conferențiar/Cercetător științific II
6 Cormoș Ana-Maria Conferențiar/Cercetător științific II
7 Miclăuș Adina Lucreția Conferențiar/Cercetător științific II
8 Barabas Réka Conferențiar/Cercetător științific II
9 Csavdari Alexandra Ana Conferențiar/Cercetător științific II
10 Indolean Cerasella Liliana Conferențiar/Cercetător științific II
11 Petrescu Letiția Lector/Cercetător științific III
12 Fogarasi Szabolcs Lector/Cercetător științific III
13 Bizo Liliana Antonela Lector/Cercetător științific III
14 Burcă Silvia Lector/Cercetător științific III
15 Sabou Dana-Maria Lector/Cercetător științific III
16 Timiș Cristina Elisabeta Lector/Cercetător științific III
17 Mereu Raluca Anca Lector/Cercetător științific III
18 Sandu Vlad-Cristian Doctorand/Asistent cercetare
19 Dumbravă Ionela-Dorina Doctorand/Asistent cercetare
20 Luca Alexandra Veronica Doctorand/Asistent cercetare
21 Simon-Várhelyi Melinda Doctorand/Asistent cercetare
22 Ilea Flavia-Maria Masterand/Asistent cercetare
Structura de organizare-conducere a centrului
Misiunea unităţii de cercetare, domeniile și tematicile de cercetare Misiunea unității de cercetare CCDIAC este de a desfășura activități de cercetare științifică aplicativă și fundamentală, precum și de formare a resurselor umane, fiind robust integrată sistemului internațional de Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) prin:
 • Creșterea importanţei cercetării aplicative din domeniul ingineriei chimice dezvoltată durabil și a celei multidisciplinare la UBB, utilizând ale tehnologiei informației;
 • Dezvoltarea cercetărilor inter și transdisciplinare pe fondul valorificării experienței cercetătorilor din domeniul ingineriei chimice, prin extrapolare dar și schimb reciproc cu alte domenii de cercetare (chimie, inginerie energetică, inginerie a mediului, ingineri a materialelor, bioinginerie, informatică);
 • Dezvoltarea resursei umane prin îmbinarea sinergică a competențelor elitei cercetătorilor consacrați cu potențialul de inovare a tinerilor cercetători;
 • Creșterea competitivității Centrului de Cercetare și a rezultatelor cercetărilor pe piața produselor chimice și informatice de înaltă tehnologie;
 • Lărgirea ariei de colaborări cu parteneri industriali tradiționali (ex. Emerson, Rompetrol, Azomures, Saint Gobain) şi identificarea altora noi, pentru intensificarea transferului tehnologic;
 • Promovarea colaborărilor în mediile economic și social pentru creșterea capacității de a atrage surse de finanțare naționale și internaționale ale cercetărilor;
 • Valorificarea rezultatelor de cercetare prin produse și tehnologii STEM atât către unitățile economice cât și în domeniu social sau cu aplicabilitate bio-medicală.
Centrul de cercetare desfășoară activități de modelare, simulare, automatizare, optimizare și intensificare a proceselor chimice sau înrudite, pentru aplicații vizând următoarele Direcții de cercetare, dezvoltare și inovare:
 • Intensificarea proceselor de transfer de masă, căldură și impuls din ingineria chimică;
 • Integrarea eficientă și ecologică a ingineriei reacțiilor (bio) chimice în procesele chimice;
 • Dezvoltarea sistemelor de conversie a energiei, extinderea surselor de energie regenerabilă dar și reconsiderarea tehnologiilor curate pe bază de combustibili fosili;
 • Dezvoltarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon;
 • Protecția mediului atât prin prevenirea poluării cât și prin purificarea aerului și tratarea apelor, evaluarea riscului și siguranței sistemelor industriale;
 • Dezvoltarea aplicațiilor pentru produse care incorporează nanomateriale și biomateriale;
 • Proiectarea și implementarea sistemelor clasice și evoluate de conducere automată a proceselor chimice, asistate de calculator;
 • Integrarea elementelor de inteligență artificială (rețelele neuronale artificiale, logica fuzzy, algoritmii genetici) și a prelucrării informației de tip data mining pentru intensificarea proceselor chimice și dezvoltarea sistemelor de conducere evoluată și de luare a deciziilor;
 • Aplicații și transfer tehnologic a cercetărilor în ingineria chimică de proces, protecția mediului, ingineria produselor alimentare, ingineria materialelor, bioinginerie și (bio)medicină;
 • Dezvoltarea mijloacelor moderne de e-learning, educație la distanță și implementarea conceptelor de telelaborator sau de realitate virtuală, care se bazează pe conceptele sistemelor de tip digital twin și IoT.
Infrastructura de cercetare Infrastructura din dotarea cadrul Centrului este diversă și complexă, fiind prezentată prin asociere la cele două componente fundamentale de cercetare, inginerie și IT, care sunt integrate sinergic prin misiunea Centrului. Este constituită din echipamente-aparatură experimentală și medii software de programare.
Echipamentele experimentale sunt grupate fizic și prin domeniul de aplicații în subunități de cercetare de tip laborator, astfel:
 • Laborator de ingineria (bio)reactoarelor chimice și sisteme de conversie a energiei,
  care cuprinde: Instalație pentru studierea sistemelor de conversie a energiei și captarea CO2 (rUBB), Kit de reactoare, Kit de Absorbție (Gas Absorption Column UOP 7), Bioreactor Tryton System volum 2L, Reactor catalitic în stat fix, Reactor în stat fix pentru evaluarea conversiei combustibililor gazoși și lichizi în procesul de ciclu chimic, Sistem de reactoare în strat fluidizat circulant pentru captare CO2 folosind materiale adsorbante solide, analizor on-line de gaze, gaz cromatograf, conductometre, balanțe tehnice.
 • Laborator de automatizarea şi conducerea proceselor chimice (ERIS),
  cu: 5 instalații pilot cu reactoare continue și discontinue dotate cu sistem de răcire-încălzire și agitare; rezervoare de reactanți; recipiente de gaze, rețele hidraulice; Instalație pilot de distilare cu Dn 50, cu instrumentație de măsură și reglare cu monitorizare și control utilizând calculatorul; Sistem de Instruire pentru Monitorizare și Conducere Proces, (PCT 23MkII-A Process Plant Trainer), Instrumentație de măsură și reglare: traductoare de temperatură, presiune, pH, debit, nivel; regulatoare electronice REX F400, înregistratoare, integratoare, servomotoare pneumatice, ventile de reglare; Calculatoare conectate la instalațiile pilot.
 • Laborator de intensificarea proceselor (ERIS),
  Instalație pentru determinarea echilibrului lichid-vapori, Atomizor-Uscător de tip Spray Dryer, Modul filtrare sub presiune JAR TEST, BOKELA Filtratest, Instalații pilot de fluidizare bi și trifazică, Titrator automat acido-bazic.
 • Laborator de chimie fizică și știința materialelor (ERIS),
  Spectrofotometru UV-VIS V-530 cuplat cu calculator, etuve, balanțe analitice, balanță WPS 600, distilator, agitatoare, conductometre, termostat, multimetre, sticlărie şi ustensile de laborator, Analizor de nanoparticule SALD-7101, Mini Uscător Spray Dryer Shimadzu B-290, Cuptor de temperaturi înalte Nabertherm LHT04/16.


Mediile software de programare utilizate pentru modelare, simulare și dezvoltarea de aplicații informatice, cuprinzând: Visual C++, Visual Basic, Matlab & Simulink, LabView, ChemCad, Aspen-HYSYS, Gabi6, ThermoFlex, Mike Flood COMSOL, iar infrastructura hardware constă în 35 de sisteme de calcul, interfețe de comunicare proces-calculator, imprimantă 3D Zmorph VX Full Set.
Servicii oferite de centru Centrul de Cercetare oferă următoarele servicii:
 • Consultanță și asistență tehnică pentru proiectarea și creșterea eficienței operării instalațiilor chimice și compatibilizarea acestora cu principiile dezvoltării durabile, utilizând metode specifice intensificării transferului de masă, căldură sau impuls;
 • Elaborare de aplicații bazate pe utilizarea instrumentelor informatice de modelare, simulare, optimizare și control automat pentru procese și instalații de laborator, pilot și industriale din chimie și ingineriile chimică, energetică, a mediului, a materialelor și bioinginerie;
 • Elaborare de studiilor de poli-generare vectori energetici cu captarea și stocarea CO2 pe baza proceselor de co-gazeificare a cărbunelui și utilizare a (re)surselor energetice regenerabile sau a deșeurilor;
 • Consultanță și asistență tehnică în specialitățile: tehnica măsurării, monitorizare cu sisteme de calcul, aplicații de inteligență artificială (rețelele neuronale artificiale, logica fuzzy, algoritmii genetici), data mining și sisteme de reglare evoluate;
 • Elaborarea unor produse informatice de modelare și simulare cu aplicații în domeniul alimentar, medicină și farmacie;
 • Elaborarea de aplicații privind implementarea conceptelor de telelaborator și de realitate virtuală, precum și a sistemelor de tip digital twin și IoT.
Granturi şi proiecte de cercetare naţionale/internaționale obţinute prin competiţie (selecție) Granturi internaționale reprezentative
 • Hybrid Solvent - Membrane for post-combustion CO2 capture and utilization, NO Grants Call for Proposals 2019 - CRPs, RO-NO-2019-0379, 2020-2023
 • STEPWISE SEWGS - Technology platform for cost effective CO2 reduction in the iron & steel industry, Horizon 2020, Nr. 640769, 2015-2019
 • CONVERGE - Carbon valorisation in energy-efficient green fuels, Horizon 2020, Nr. 818135, 2018-2022
 • GaSTech - Demonstration of Gas switching technology for accelerated scale-up of pressurized chemical looping applications, European Commission through ERA-NET ACT programme, Proiect nr. 91/2017
 • Materiale adsorbante printate tridimensional pentru creșterea productivității procesului de captare a dioxidului de carbon, ERANET ACT, Nr. 87/2017, 2017-2020
Granturi naționale reprezentative
 • Dezvoltarea de soluții inovative pentru decarbonizarea sistemelor industriale mari consumatoare de energie prin aplicarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon, Proiecte de cercetare exploratorie (PCE), PN-III-P4-ID-PCE-2016-0031, 2017-2019
 • Matrici inteligente personalizate pentru regenerarea tisulară și controlul metainflamației, Proiect experimental demonstrativ, PN-III-P2-2.1-PED-2019-3664, contract nr. 348PED ⁄ 2020, 2020-2021
 • Dezvoltarea unui proces inovativ și ecologic pentru recuperarea cuprului şi a fracțiilor nemetalice din deșeuri de plăci de circuite imprimate fără componente electronice, Proiect de cercetare postdoctorală, Proiect PN-III-P1-1.1-PD-2016-0139, contract 57/2018, 2018-2020
 • Valorificarea carbonului pentru producerea combustibililor ecologici, energetic eficienți, PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0058, 2020-2022
Contribuţii științifice reprezentative 2016-2021
 • D.A. Chisăliță, L. Petrescu, C.C. Cormoș, Environmental evaluation of European ammonia production considering various hydrogen supply chains, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 130, 109964, 2020.
 • C.C. Cormoș, C. Dincă, Techno-economic and environmental implications of decarbonization process applied for Romanian fossil-based power generation sector, Energy, 220, 119734, 2021.
 • V.M. Cristea, M. I. Burcă, F.M. Ilea, A.M. Cormoș. Efficient decentralized control of the post combustion CO2 capture plant for flexible operation against influent flue gas disturbances, Energy, 205, 117960, 2020.
 • R. Barabás, N.-I. Farkas, C.L. Nagy, O. Cadar, C. Moisa, L. Bizo, Adsorption and desorption behavior of natural and synthetic active compounds on hydroxyapatite-based nanocomposites, Ceramics International, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.11.226 (In Press, Corrected Proof), ISSN 0272-8842, 2020.
 • Á. Imre-Lucaci, M. Nagy, F. Imre-Lucaci, S. Fogarasi, Technical and environmental assessment of gold recovery from secondary streams obtained in the processing of waste printed circuit boards, Chemical Engineering Journal, 309, 655-62, 2017.
 • A.M. Cormoș, V.C. Sandu, C.C. Cormoș, Assessment of main energy integration elements for decarbonized gasification plants based on thermo-chemical looping cycles, Journal of Cleaner Production, 259, 120834, 2020.
 • A.M. Cormoș, C. Dincă, L. Petrescu, D. Chisăliță, S. Szima, C.C. Cormoș, Carbon capture and utilisation technologies applied to energy conversion systems and other energy-intensive industrial applications, Fuel, 211, 883-890, 2018.
 • M. Simon-Varhelyi, V.M. Cristea, A.V. Luca, Reducing energy costs of the wastewater treatment plant by improved scheduling of the periodic influent load, Journal of Environmental Management, 262, 110294, 2020.
 • A.M. Cormoș, I. Dumbravă, C.C. Cormoș, Evaluation of techno-economic performance for decarbonized hydrogen and power generation based on glycerol thermo-chemical looping cycles, Applied Thermal Engineering, 179, 115728, 2020.
 • L. Petrescu, D. Bonalumi, G. Valenti, A.M. Cormoș, C.C. Cormoș, Life Cycle Assessment for supercritical pulverized coal power plants with post-combustion carbon capture and storage, Journal of Cleaner Production, 157, 10-21, 2017.
 • F.M. Ilea, S. Drăgan, A.M. Cormoș, Assessment of mass transfer intensification potential for a CO2 capture process using three-phase fluidized bed, Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 157, 108115, 2020.
 • D.A. Chisăliță, L. Petrescu, P. Cobden, H.A.J (Eric) van Dijk, A.M. Cormoș, C.C. Cormoș, Assessing the environmental impact of an integrated steel mill with post-combustion CO2 capture and storage using the LCA methodology, Journal of Cleaner Production, 211, 1015-1025, 2019.
 • C.L. Indolean, A. Măicăneanu, V.M. Cristea, Prediction of Cu(II) biosorption performances on wild mushrooms Lactarius piperatus using Artificial Neural Networks (ANN) model, Canadian Journal of Chemical Engineering, 95(4), 615-622, 2017.
 • Brevet, aplicație: C. Cota, E.M. Nagy, N. Cioica, A. Pop, S. Drăgan, V. Miclăuș, A. Miclăuș, Biocomposite based on humic acids, polypeptides and amino acids, component of NPK fertilizers and obtaining process, Romania Patent application OSIM/ Bucharest A/01099, (Medalie aur Salon Pro Invent XVI, 2018), 2017.
 • Carte: P.S. Agachi, M.V. Cristea, E.P. Makhura, Basic Process Engineering Control, Second Edition, De Gruyter GmbH Editing House, Berlin, Boston, ISBN: 978-3-11-028981-7, 360 p., 2020 (prezentă la nivel mondial în 484 Biblioteci, conform WorldCat).
 • Carte: P.S. Agachi, M.V. Cristea, A.A. Csavdari, B. Szilagyi, Advanced Process Engineering Control, Editura Walter De Gruyter GmbH, Berlin, ISBN: 978-3-11-030663-7, 330 p., 2016, (prezentă la nivel mondial în 790 Biblioteci, conform WorldCat).
ultima modificare: ianuarie 2021