ENG ROM
Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator
Denumirea centrului de cercetare Centru de cercetare în domeniul ingineriei chimice asistate de calculator
(Computer Aided Process Engineering Research Centre)
Statut juridic Centrul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai
Act de înființare Acreditat CNCSIS, 2006 (iniţial 2001)
Director Prof.dr.ing. Paul-Şerban AGACHI
Consiliul științific Prof.dr.ing. Vasile-Mircea CRISTEA (director adjunct)
Prof.dr.ing. Călin-Cristian CORMOȘ
Conf.dr.ing. Simion DRĂGAN
Adresă Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
str. Arany János, nr.11, 400028 Cluj-Napoca
tel: +40-264-593833 int. 5689, 5659
fax: +40-264-590818
web: http://www.chem.ubbcluj.ro/romana/ANEX/inginerie/centre/ccdicac_2016_ro.html
e-mail: sagachi@chem.ubbcluj.ro, (mcristea@chem.ubbcluj.ro)
Lista cu personalul de cercetare
Nr. crt. Numele și prenumele Titlul științific/echivalent
1 Agachi Paul-Şerban Profesor/Cercetător științific I
2 Cormoş Călin-Cristian Profesor/Cercetător științific I
3 Cristea Mircea-Vasile Profesor/Cercetător științific I
4 Barabas Réka Conferențiar/Cercetător științific II
5 Cormoș Ana-Maria Conferențiar/Cercetător științific II
6 Csavdari Alexandra Ana Conferențiar/Cercetător științific II
7 Drăgan Simion Conferențiar/Cercetător științific II
8 Gorea Maria Conferențiar/Cercetător științific II
9 Imre-Lucaci Árpád Conferențiar/Cercetător științific II
10 Indolean Cerasella Liliana Conferențiar/Cercetător științific II
11 Miclăuş Vasile Conferențiar/Cercetător științific II
12 Miclăuș Adina Lucreția Conferențiar/Cercetător științific II
13 Mişca Radu-Barbu Conferențiar/Cercetător științific II
14 Burcă Silvia Lector/Cercetător științific III
15 Goga Firuța Lector/Cercetător științific III
16 Petrescu Letiția Lector/Cercetător științific III
17 Sabou Dana-Maria Asist.dr./Asistent cercetare
18 Bizo Liliana Antonela Asist.dr./Asistent cercetare
19 Chelaru Daniela-Julieta Asist.dr./Asistent cercetare
20 Szabolcs Fogarasi Asist.dr./Asistent cercetare
21 Gherman Maria Doctorand/Asistent cercetare
22 Szabo Laszlo-Zsolt Doctorand/Asistent cercetare
23 Chisăliță Dora Andreea Asistent cercetare
24 Simon Gabriela-Niculina Inginer I
25 Timiş (Ani) Cristina Elisabeta Cercetător științific III
26 Botar Claudiu-Cristian Cercetător științific III
27 Brehar Marius Doctorand/Asistent cercetare
Structura de organizare-conducere a centrului
Misiunea unităţii de cercetare, domeniile și tematicile de cercetare Politica de funcţionare şi dezvoltare a Centrului de Cercetare urmăreşte:
 • Creșterea importanţei cercetării aplicate din domeniul ingineriei chimice şi a celei multidisciplinare la UBB, utilizând instrumente informatice;
 • Dezvoltarea resursei umane prin valorificarea experienţei cercetătorilor experimentaţi şi sprijinirea formării elitei performante de cercetare din rândul tinerei generaţii;
 • Creşterea competitivităţii Centrului de Cercetare pe piaţa produselor de înaltă tehnologie;
 • Stabilirea de acorduri cu partenerii industriali, tradiţionali (ex. EMERSON, ROMPETROL, SAINT GOBAIN) şi identificarea altora noi (acces la surse internaţionale şi naţionale de finanţare).
Centrul de cercetare oferă cadrul desfăşurării activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă precum şi de formare a resurselor umane prin activităţi de modelare, simulare, automatizare şi optimizare a proceselor chimice pentru aplicaţii vizând următoarele direcţii de cercetare, dezvoltare şi inovare:
 • Ingineria chimică, prin intensificarea proceselor de transfer de masă, căldură şi impuls;
 • Ingineria reacţiilor (bio) chimice;
 • Sisteme de conversie a energiei, tehnologii curate pe bază de cărbune, surse de energie regenerabilă, captarea şi stocarea dioxidului de carbon;
 • Protecţia mediului (Purificarea aerului și tratarea apelor, Evaluarea riscului şi siguranţa sistemelor industriale);
 • Nanomateriale şi biomateriale;
 • Biomedicină, alimentaţie, agricultură, biotehnologii;
 • Proiectarea și implementarea sistemelor de monitorizare și management energetic de tip industrial;
 • Proiectarea şi conducerea de procese chimice asistate de calculator;
 • Dezvoltarea mijloacelor moderne de e-learning, educaţie la distanţă şi implementarea conceptului de telelaborator.
Infrastructura de cercetare Centrul de Cercetare include următoarele laboratoare de cercetare:
 1. Laborator de Automatizarea şi modelarea proceselor chimice
  Instalaţii pilot: reactoare continue şi discontinue dotate cu sistem de răcire-încălzire şi agitare; rezervoare de reactanţi; recipiente de gaze, reţele hidraulice; Instalaţie pilot de distilare, Dn 50, cu instrumentaţie de măsură și reglare cu monitorizare și control utilizând calculatorul; Instrumentaţie de măsură şi reglare: traductoare de temperatură, presiune, pH, debit, nivel; regulatoare electronice REX F400, înregistratoare, integratoare servomotoare pneumatice, ventile de reglare; Calculatoare conectate la instalaţiile pilot; utilităţi: apă, gaz metan, aer comprimat, energie electrică în reţea mono şi trifazată, conexiune Internet.
 2. Laborator de Inteligenţă artificială, Proiectare integrată a sistemelor chimice și Metode de conducere evoluată
  Sistem de Instruire pentru Monitorizare si Conducere Proces, (PCT 23MkII-A Process Plant Trainer); Software de programare şi specific: Visual C ++, Visual Basic, Matlab, LabView, ChemCad, HYSYS, ProII, Aspen, COMSOL.
 3. Laborator de Procese de transfer în industria chimică şi Echilibre lichid-vapori
  Modul de filtrare sub presiune, Titrator automat acido-bazic, Uscător prin sprayere, minispray, Instalaţii pentru determinarea echilibrului lichid-vapori (ELV).
 4. Laborator de Ingineria (bio)reactoarelor chimice și sisteme de conversie a energiei
  Instalație pentru studierea sistemelor de conversie a energiei și captare CO2, Kit de reactoare, Kit de Absorbţie (Gas Absorption Column UOP 7), Bioreactor Tryton System volum 2L, Reactor in stat fix pentru evaluarea conversiei de energie, Reactor in stat fix pentru evaluarea converiei combustibililor gazosi si lichizi in procesul de ciclu chimic, Sistem de reactoare in strat fluidizat, analizor on-line pentru gaze, Gaz cromatrograf, conductometru, balanță tehnică, baie de apă, titrator, pompa dozatoare, sticlărie etc.
 5. Laborator de Chimie-Fizică
  Spectrofotometru UV-VIS V-530 cuplat cu calculator și softul aparatului, Etuvă, balanță analitică, balanță WPS 600, distilator, agitatoare, conductometre, termostat, multimetre, sticlărie şi ustensile de laborator (calitatea A).
 6. Limbaje evoluate şi metode numerice, Teoria sistemelor şi modelarea sistemelor chimice, Modelarea sistemelor de conversie a energiei. Tehnici de optimizare a proceselor chimice
  Trei reţele de calculatoare conectate la Internet, Software de programare şi specific: Visual C ++, Visual Basic, Matlab, LabView, ChemCad, HYSYS, ProII, Aspen, Gabi6, ThermoFlex, COMSOL, FLUENT.
 7. Laborator de cercetare în ştiinţa materialelor
  Dilatometru DIL 402 PC – Temp. cuptor - 1400°C, Aparat pentru determinarea difuzivităţii termice si a conductivităţii termice la materialele termoizolante sub formă de placi, Etuvă cu microunde, Aparat de sitare Retsch, Balanţă tehnică 15 kg, Balanţă de laborator de 2100 g, Presa hidraulică automată cu 2 platane încălzite până la 343°C, Termobalanţă, capacitate 100 g, Baia de încălzire cu nisip – temperatura 50 – 600°C, Analizor termogravimetric diferenţial tip Shimadzu DTG 60H, Coulter Counter SALD-7101 Shimadzu.
 8. Laborator de Inginerie Mecanică şi Analiza experimentală şi numerică a stării de tensiuni şi deformaţii
  Tensometru electronic cu sistem de măsură digital şi cu achiziţie de date cu 8 canale (tip Spyder8) - pentru măsurători mecanice si inginereşti, Aparat ultrasonic digital de măsurat grosimi epruvete T-SONIC EL.
Servicii oferite de centru Centrul de Cercetare oferă următoarele servicii:
 • Consultanţă şi asistenţă tehnică în specialităţile: tehnica măsurării, sisteme de reglare clasice şi evoluate;
 • Consultanţă şi asistenţă tehnică pentru creşterea eficienţei operării instalaţiilor chimice prin metode specifice intensificării transferului de masă, căldură sau impuls;
 • Elaborarea studiilor de poli-generare vectori energetici cu captarea şi stocarea CO2 pe baza proceselor de co-gazeificare a cărbunelui, resurselor energetice regenerabile sau a deşeurilor;
 • Elaborarea de sisteme informatice pentru monitorizare şi management energetic a instalaţiilor industriale;
 • Elaborarea studiilor de modelare, simulare şi optimizare a instalaţiilor chimice şi a bioproceselor;
 • Consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul producţiei materialelor oxidice şi a biomaterialelor bazate pe hidroxiapatită;
 • Elaborarea unor produse bioinformatice de modelare şi simulare cu aplicaţii în domeniul alimentar, medicină şi farmacie;
 • Elaborarea de aplicaţii privind aplicarea mijloacelor de e-Work si e-learning.
Granturi şi proiecte de cercetare naţionale/internaționale obţinute prin competiţie aflate în derulare Granturi internaționale
 • FReSMe - From residual steel gases to methanol, Horizon 2020, Call: H2020-LCE-2016-RES-CCS-RIA, Project ID: 727504, 2016-2020, Responsabil proiect din partea Universității Babeș-Bolyai: Călin-Cristian Cormoș
 • SEWGS - Technology platform for cost effective CO2 reduction in the iron&steel industry, Horizon 2020, Call: H2020-LCE-2014-1, Project ID: 640769, 2015-2019, Responsabil proiect din partea Universității Babeș-Bolyai: Călin-Cristian Cormoș
Granturi naționale
 • Pro-active operation of cascade reservoirs in extreme conditions (floods and droughts) using Comprehensive Decision Support Systems (CDSS). Case study: Jijia catchement, Proiect national, UEFISCDI, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, 2013-2016, Director - Agachi Paul-Șerban
 • Optimizarea tehnico-economică și a impactului asupra mediului a integrării tehnologiilor CCS în centralele electrice pe combustibili fosili solizi și surse energetice regenerabile (biomasă), Proiecte colaborative de cercetare aplicativă (PCCA), 2012-2016, Responsabil proiect din partea Universității Babeș-Bolyai - Călin-Cristian Cormoș
 • Producerea de hidrogen din compuși hidroxilici rezultați ca deșeu la prelucrarea biomasei, Proiecte colaborative de cercetare aplicativă (PCCA), 2012-2016, Responsabil proiect din partea Universității Babeș-Bolyai - Călin-Cristian Cormoș
 • Metode inovative de captare a dioxidului de carbon prin chemical looping aplicate sistemelor de poli-generare vectori energetici decarbonizați, Proiecte de cercetare exploratorie (PCE), 2011–2016, Responsabil proiect din partea Universității Babeș-Bolyai - Călin-Cristian Cormoș
 • Determinarea caracteristicilor calcarului brucitic de Budureasa în procesul de desulfurare la centralele termoelectrice pe cărbune, director Contract terți 1388/2014-2016
 • Dezvoltarea unor noi implanturi şi compozite inteligente bazate pe nanotehnologie avansată cu multiple aplicaţii medicale, membru în proiectul DONTAS Parteneriate, Contract 171/2012-2016, Director din afara Centrului
 • Dezvoltarea unor nanomateriale inovative printr-o nanotehnologie avansată cu aplicabilitate în profilaxia afecţiunilor dentare şi parodontale – UEFISCDI 2014-2016, Director din afara Centrului
 • Studiul tehnologic privind utilizarea instalației existente pentru fabricarea sulfatului de cupru din deșeuri de cupru comparativ cu utilizarea instalației existente pentru fabricarea sulfatului de cupru din cupru electrolitic=cupru nou - Contract cu mediul economic 2015-2016, Contract de prestări servicii Nr.35888 02.12.2015, Director din afara centrului
 • Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național (RO-RISK), cod SIPOCA 30 cofinanțat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanțare nr. 3/17.03.2016 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Director din afara centrului.
Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi contribuţiile ştiinţifice cumulate (1 ianuarie 2013 – 15 octombrie 2016)
 • S-au publicat 170 articole ştiinţifice în reviste cotate ISI, din care peste 50 în reviste cu FI>2;
  • Articolele publicate au fost citate de peste 1100 ori în perioada de evaluare (conform bazei de date SCOPUS), 32 lucrări fiind citate de peste 10 de ori;
 • S-au publicat 2 cărţi ştiinţifice în edituri internaţional şi naţionale: 13
 • S-au câştigat 19 proiecte naţionale şi 6 proiecte internaţionale; 10 proiecte cu parteneri industriali;
  • Membrii centrului de cercetare au desfăşurat activităţi de cercetare-dezvoltare cu unităţi industriale, cuprinzând teme diverse, spre exemplu: Elaborarea unei reţete în vederea valorificării deşeurilor de lemn la fabricarea cărămizilor pentru construcţii, Fabricarea sulfatului de cupru din deseuri de cupru, Imbunatatirea tehnologiei de fabricatie a acumulatorilor plumb-acid, Utilizarea calcarului brucitic în procesul de desulfurare la centralele termoelectrice pe cărbune etc.
 • S-au brevetat rezultate ale cercetării prin: 1 cerere de brevete, 3 brevete naţionale;
 • S-au primit solicitari de referent ştiinţific de la un număr de 28 reviste naţionale/internaţionale
 • S-au fomat peste 10 cercetători în cadrul centrului de cercetare care au fost angajaţi la firme de renume internaţional
  • (selectiv): Emerson – Pădurean Anamaria, Goia Victoria, Iancu Mihaela, Mureşan Mirela, Mogoş-Kirner Mihai, Azomureş – Vlad Sângeorzan, Sc. Saint-Gobain – Ani Cristina (coordonator departament cercetare produse noi), Botar Claudiu Cristian, ICPAO Mediaş – Trifoi Ancuţa, Carnegie Mellon University, (Pittsburgh) – Ostace George
ultima modificare: octombrie 2016