Evenimente
Cursuri Nivel licenţă - domeniul inginerie chimică

Discipline fundamentale:
Programarea şi utilizarea calculatorului. Teoria sistemelor. Automatizarea proceselor chimice. Optimizarea proceselor chimice. Ecuaţii generale ale proceselor de transport şi transfer. Mecanica fluidelor şi transfer de impuls. Transfer termic şi aparate termice. Operaţii unitare cu transfer de masă. Bazele ingineriei reacţiilor chimice. Materiale, mecanică şi rezistenţa materialelor. Grafică asistată de calculator. Elemente de inginerie mecanică. CAD. Termodinamică chimică. Coroziune şi protecţie anticorozivă. Biofizică. Electrochimie şi protecţie anticorozivă. Electrometalurgie. Ingineria şi tehnologia proceselor electrochimice. Electrochimie. Electrotehnică şi electronică. Cinetică chimică şi chimia coloizilor. Bazele ingineriei reacţiilor chimice. Tehnologie chimică. Analiza şi sinteza sistemelor chimice.

Discipline de specialitate:
Teoria sistemelor discrete. Inteligenţă artificială. Limbaje evoluate de programare. Conducerea evoluată a proceselor. Metode numerice. Software specific industriei chimice. Proiectarea integrată a sistemelor chimice. Modelarea şi simularea proceselor complexe. Modele teoretice cu aplicaţii la echilibrele lichid-vapori. Ingineria reacţiilor chimice. Operaţii şi utilaje în industria alimentară. Modelarea proceselor chimice din sisteme eterogene. Ştiinţa materialelor. Bazele fizico-chimice ale solidelor oxidice. Nanomateriale. Ingineria sistemelor oxidice. Chimia şi tehnologia sticlei. Operaţii şi utilaje în industria silicaţilor. Chimia şi tehnologia ceramicii şi refractarelor. Uscătoare şi cuptoare. Chimia şi tehnologia lianţilor şi betoanelor. Materiale cu proprietăţi speciale. Tendinţe noi în ştiinţa materialelor. Tehnologie chimică organică. Tratarea şi epurarea apelor. Tehnologii şi poluanţi specifici in industria chimică organică şi petrochimie. Medicamente de sinteză. Carbochimie. Tehnici de protecţie şi prevenire a poluării atmosferei şi solului. Petrochimie. Procese organice fundamentale. Tehnologia produselor farmaceutice. Interfeţe Hard/Soft. Electrosinteze şi tehnologii electrochimice. Fizico-chimia nanostructurilor. Senzori în controlul mediului. Procese electrochimice ecologice.

Nivel licenţă - domeniul chimie

Chimie Fizică I (termodinamică şi structură + curs practic). Chimie fizică II (electrochimie şi cinetică + curs practic). Coloizi şi macromolecule. Fotochimie. Chimia coloizilor şi interfeţelor. Sisteme coloidale. Chimia fizică a macromoleculelor. Bioelectrochimie. Poluanţi şi metode neconvenţionale de depoluare. Materiale polimerice şi calitatea mediului. Protecţia suprafeţelor. Tehnologie chimică.

Nivel masterat - domeniul inginerie chimică

Proiectarea proceselor utilizând soft-uri specifice. Modelarea matematică şi inteligenţă artificială. Reologia sistemelor disperse. Evaluarea factorilor de risc, siguranţă şi securitatea mediului. Automatizarea şi conducerea evoluată a proceselor chimice. Integrarea termică şi tehnologia Pinch. Intensificarea proceselor de transfer. Tehnici informaţionale în evaluarea poluării apei, aerului şi solului. Utilizarea calculatorului în cercetarea chimică. Controlul poluării mediului şi tehnici de depoluare. Tehnologii avansate de remediere a mediului. Evaluarea factorilor de risc cu impact asupra mediului. Procese catalitice aplicate la depoluarea mediului. Materiale naturale utilizate in procese de depoluare.

Nivel masterat - domeniul chimie

Chimie fizică avansată (termodinamică, electrochimie şi cinetică). Materiale cu proprietăţi de recunoaştere ionică şi moleculară. Metode electrochimice de obţinere a materialelor. Chimia fizică a materialelor nanostructurate. Materiale compozite şi polimerice.

Nivel doctorat

Ingineria proceselor electrochimice de sinteză şi de depoluare a apelor reziduale. Tehnici experimentale în chimie II (Metode electrochimice, Microscopie de forţă atomică). Metode moderne de sinteză (Determinarea mecanismelor de reacţie). Structura şi proprietăţile sistemelor chimice (Electrochimie supramoleculară).