Evenimente
Cadre didactice
 • 5715 60
  graziella.turdean@ubbcluj.ro
  • TURDEAN Graziella, Prof.dr.ing.
  • Director de departament

  • Chimie fizică aplicată. Termodinamica si cinetica reactiilor chimice prin metode electrochimice. Nano/materiale de electrod. Bio/sisteme redox supramoleculare si nanostructurate. Chimie electroanalitica (bio/senzori electrochimici, tehnici de investigare a proceselor de electrod).
 • 5762 131
  calin.cormos@ubbcluj.ro
  • CORMOŞ Călin-Cristian, Prof.dr.ing.
   Şcoala doctorală de inginerie chimică

  • Ingineria reacţiilor chimice. Proiectarea şi integrarea proceselor. Computer Aided Process Engineering. Modelarea şi simularea proceselor chimice şi termo-chimice. Retrofitul proceselor chimice. Sistemele de conversie a energiei. Gazeificare şi combustie. Tehnologii curate pe bază de cărbune. Surse de energie regenerabilă. Tehnologii de captare şi stocare CO2. Sisteme de poli-generare vectori energetici. Analize tehnico-economice şi de mediu.
 • 5729 154
  mircea.cristea@ubbcluj.ro
  • CRISTEA Vasile-Mircea, Prof.dr.ing.
   Şcoala doctorală de inginerie chimică

  • Modelarea şi simularea proceselor chimice cu parametri concentraţi şi distribuiţi (Computational Fluid Dynamics), la scară de laborator şi industrială. Dezvoltarea sistemelor de control automat clasice şi avansate având la bază modelarea matematică, cu predilecţie pentru reglarea predictivă bazată pe model. Aplicaţii care implementează reţelele neuronale artificiale şi logica de tip fuzzy. Data mining.
 • 5727 135
  ana.cormos@ubbcluj.ro
  • CORMOŞ Ana-Maria, Prof.dr.

  • Aplicaţii pe calculator pentru chimie şi inginerie chimică. Modelarea şi simularea proceselor chimice. Sisteme de conversie a energiei. Captarea si stocarea dioxidului de carbon.
 • 5762 156
  liliana.bizo@ubbcluj.ro
  • BIZO Liliana-Antonela, Conf.dr.ing.

  • Materiale oxidice. Oxizi conductori transparenţi (TCOs): preparare, caracterizare cristalochimică şi studiul proprietăţilor fizice.
 • 5723 79
  alexandra.csavdari@ubbcluj.ro
  • CSAVDARI Alexandra Ana, Conf.dr.ing.

  • Studii cinetice pe sisteme de reactie omogene şi eterogene. Metode cinetice de determinare a unor poluanţi anorganici şi organici din probe de apă. Modele neliniare in dinamica sistemelor chimice. Studii pe noroiul roşu de bauzită - deşeu ca materie primă. Preparare de extracte hidro-alcoolice de plante.
 • 5662 46
  sorin.dorneanu@ubbcluj.ro
  • DORNEANU Aurel-Sorin, Conf.dr.

  • Elaborarea şi caracterizarea de senzori electrochimici. Proiectarea şi realizarea de aparatură electronică de laborator controlată de calculator pentru investigarea şi controlul proceselor electrochimice. Electrosinteza şi detecţia electrochimică a unor compuşi anorganici şi organometalici. Achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale şi de proces. Tehnici electrochimice pentru prelucrarea şi reciclarea deşeurilor.
 • 5663 89
  simion.dragan@ubbcluj.ro
  • DRĂGAN Simion, Conf.dr.ing.

  • Fenomene de transport şi transfer. Ingineria proceselor în sisteme eterogene. Transfer de masă cu/fără reacţie chimică şi utilaje specifice.
 • 5689 127
  arpad.imre@ubbcluj.ro
  • IMRE Árpád, Conf.dr.ing.

  • Simulatoare de proces. Laboratoare virtuale. Optimizarea proceselor.
 • 5761 122
  liliana.indolean@ubbcluj.ro
  • INDOLEAN Cerasella-Liliana, Conf.dr.

  • Bioremediere (biosorbţie) şi fitoremediere. Materiale naturale reziduale utilizate în procese de depoluare ale apelor. Cataliză eterogenă aplicată în sinteza organică. Spectroscopie UV-VIS, AA. Utilizarea microundelor şi ultrasunetelor în procese de depoluare.
 • 5772 101
  alexandru.lupan@ubbcluj.ro
  • LUPAN Alexandru, Conf.dr.

  • Calcule de structură electronică (mecanică moleculară, semiempirice, ab initio, post-Hartree Fock, DFT, analiza NBO, calcule TD-DFT, simulări de spectre IR, UV-vis, RMN, RES) folosind programe specializate precum Gaussian, Gamess, Mopac, Spartan, Hyperchem, NWChem. Spectroscopie UV-vis, și fluorescență. Administrare servere de calcul in medii Linux.
 • 5663 89
  adina.miclaus@ubbcluj.ro
  • MICLĂUŞ Adina-Lucreţia, Conf.dr.ing.

  • Fenomene de transfer şi operaţii unitare în industria chimică. Procedee fizico-mecanice de separare a sistemelor eterogene solid-lichid şi echipamente specifice. Operaţii şi utilaje în industria materialelor oxidice. Reologia sistemelor disperse.
 • 5726; 5713(RES) 138
  vasile.miclaus@ubbcluj.ro
  • MICLĂUŞ Vasile, Conf.dr.ing.

  • Chimie medicală şi farmaceutică. Studiul reacţiilor cu ozon în fază lichidă şi gazoasă. Sinteză de compuşi heterociclici pentru studii biochimice. Marcheri şi capcane de spin. Dinamica radicalilor liberi. Tehnici cromatografice. Spectroscopie RMN, RES, IR, MS.
 • 5752 63
  adrian.nicoara@@ubbcluj.ro
  • NICOARĂ Adrian, Conf.dr.ing.

  • Metode electrochimice de investigare a proceselor de electrod. Instrumentaţie electrochimică virtuală. Mecanisme de reacţie pentru procese electrochimice. Procese de separare prin membrane, electrodializă.
 • 5762 135
  letitia.petrescu@ubbcluj.ro
  • PETRESCU Letiţia, Conf.dr.ing.

  • Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a proceselor chimice. Analize de tip Life Cycle Analysis (LCA). Modelarea şi simularea proceselor chimice. Captarea şi stocarea CO2. Aplicaţii CAPE OPEN în ingineria chimică.
 • 5718 136
  silvia.burca@ubbcluj.ro
  • BURCĂ Silvia, Lect.dr.ing.

  • Tehnici de epurare a apelor reziduale conţinând poluanţi organici sau anorganici prin procese de schimb ionic, oxidare/reducere catalitică, adsorbţie. Tehnologii şi poluanţi în industria chimică organică şi petrochimică. Carbochimie (obţinerea cărbunelui activ pulbere şi granular din diverse materiale vegetale cu aplicaţii în procesele de depoluare a apelor).
 • 5725 121
  julieta.chelaru@ubbcluj.ro
  • CHELARU Julieta Daniela, Lect.dr.ing.

  • Mecanică şi coroziunea metalelor. Întreţinerea, restaurarea şi conservarea structurilor metalice. Metode convenţionale şi inteligenţă artificială.
 • 5730 80
  cosmin.cotet@ubbcluj.ro
  • COTEŢ Liviu Cosmin, Lect.dr.

  • Sinteza, caracterizarea şi testarea în aplicaţii a nanomaterialelor pe bază de grafen (GO şi rGO) şi de tipul aerogelurilor de carbon, polimerice şi de silica, nedopate şi dopate cu metale.
 • 5668 212
  szabolcs.fogarasi@ubbcluj.ro
  • FOGARASI Szabolcs, Lect.dr.ing.

  • Fenomene de transfer şi utilaje din industria chimică. Ingineria proceselor eterogene. Modelarea şi simularea proceselor chimice. Procedee electrochimice de depoluare. Valorificarea deşeurilor de echipamente electronice prin recuperarea metalelor de interes economic şi industrial.
 • 5631 82
  ioana.fort@ubbcluj.ro
  • FORT Carmen Ioana, Lect.dr.

  • Electrochimie aplicata. Electrozi modificati. (Bio)senzori electrochimici. Materiale de electrod (aerogeluri, xerogeluri). (Bio)electrochemistry. Aplicatii biomedicale si de protectie a mediului.
 • - 156
  raluca.mereu@ubbcluj.ro
  • MEREU Raluca, Lect.dr.ing.

 • 5668 212
  lucian.pop@ubbcluj.ro
  • POP Lucian-Cristian, Lect.dr.ing.

  • Sinteze de oxizi semiconductori şi compozite ale acestora prin metode sol-gel şi hidrotermale. Obţinerea prin metode chimice şi fotochimice de nanoparticule de metale nobile. Depoluarea apelor uzate şi producere de hidrogen prin fotocataliză UV-VIS. Sinteza, caracterizarea morfo-structurală şi testarea în aplicaţii a nanomaterialelor pe bază de grafen.
 • 5730 80
  dana.sabou@ubbcluj.ro
  • SABOU Dana-Maria, Lect.dr.

  • Cinetică chimică. Procese redox complexe în fază omogenă, implicând ioni de metale tranziţionale şi parteneri de reacţie organici. Studii cinetice şi de mecanism utilizând tehnici spectrofotometrice.
 • 5725 121
  elisabeta.timis@ubbcluj.ro
  • TIMIŞ Elisabeta-Cristina, Lect.dr.ing.

  • Inginerie de proces asistată de calculator; modelarea, simularea şi controlul proceselor; optimizarea proceselor şi produselor; dezvoltarea de tehnologie în vederea reducerii cantităţii de experimente efectuate; inteligenţă artificială aplicată în ingineria chimică şi ingineria mediului; poluarea şi managementul resurselor acvatice; calitatea apei râurilor, transportul poluanţilor şi contracararea poluării; dezvoltarea de noi produse; evaluare de produs; dezvoltarea, testarea şi validarea materialelor de construcţii pe bază de gips/ipsos.
 • 5731 82
  nicoleta.cotolan@ubbcluj.ro
  • COTOLAN Nicoleta, Asis.dr.

  • Chimie fizica. Coroziune. Nanomateriale. Tehnici electrochimice de investigare. Acoperiri inovative rezistente la coroziune.

 • vlad.sandu@ubbcluj.ro
  • SANDU Vlad-Cristian, Asis.dr.ing.

Profesori emeriţi
 • 5664 43
  serban.agachi@ubbcluj.ro
  • AGACHI Paul-Şerban, Prof.emerit dr.ing.

  • Modelarea, simularea, controlul şi optimizarea proceselor. Sisteme de conducere clasice şi evoluate. Instrumente CAPE. Management universitar. Managementul cercetării.
 • 5730 80
  • BÂLDEA Ioan, Prof.cons.dr.

  • Cinetica chimică şi cataliză (procese omogene: reacţii redox, reacţii organice). Chimia complecşilor (caracterizare fizico chimică; compuşi cu viaţă scurtă, descompunere termică). Modelarea matematică a proceselor complexe (reacţii şi reactoare chimice). Metode cinetice de analiză.
 • 5678 77
  petru.ilea@ubbcluj.ro
  • ILEA Petru, Prof.emerit dr.ing.

  • Ingineria şi tehnologia proceselor electrochimice (ITPE). Aplicaţii ale ITPE în electrosinteze şi electrometalurgie; proiectarea reactorului electrochimic. Procese electrochimice (PE) în protecţia mediului. Aplicaţii ale PE în protecţia mediului şi tehnologii electrochimice nepoluante.
 • 5729 154
  • LITERAT Liviu, Prof.emerit dr.ing.

  • Ingineria proceselor de interfaţă. Teorie (Ecuaţii criteriale, Analiză dimensională). Aplicaţii (cataliză, adsorbţie, extracţie, separare de faze). Stiinţa materialelor. Compuşi cu abatere de la stoichiometrie (alumine). Sinteza, analiza chimică şi structurală, caracteristici fizico-chimice. Aplicaţii (cataliza eterogenă, electronică).
 • 5710 75
  liana.muresan@ubbcluj.ro
  • MUREŞAN Liana-Maria, Prof.emerit dr.


  • Obţinerea şi caracterizarea unor materiale de electrod avansate cu proprietăţi electrocatalitice şi de recunoaştere selectivă a unor specii chimice. Electrodepunerea metalelor şi (nano)compozitelor. Coroziunea şi protecţia anticorozivă a metalelor.
 • 5692 61
  • POPESCU Ionel Cătălin, Prof.emerit dr.

  • Electrochimie analitică. Senzori şi biosenzori amperometrici. Electrozi modificaţi. Electrodepunerea metalelor. Senzori semiconductori de gaze.
Cercetători
 • 5751 63
  • BOBOŞ Liviu-Dorel, dr. - Cerc. consultant

  • Structură chimică. Termodinamică chimică. Stiinţa materialelor şi nanotehnologie. Structuri supramoleculare. Calorimetrie de baleiaj diferenţial. Medicină moleculară şi celulară utilizând imagistica AFM şi STM. Determinarea unor poluanţi din mediu. Dinamica şi energetica proceselor metabolice.
 • 5722 58
  virginia.danciu@ubbcluj.ro
  • DANCIU Virginia, dr. - CP II

  • Sinteza sol-gel a aerogelurilor/xerogelurilor pe baza de oxizi semiconductori (TiO2, WO3, ZrO2, etc.) dopati/nedopati. Sinteza aerogelurilor/xerogelurilor pe baza carbon dopat si nedopat. Sinteza de oxid de grafen si oxid de grafen redus. Prepararea de nanocompozite pe baza de metale nobile si oxizi semiconductori si/sau silica. Depoluarea apelor reziduale si a aerului prin fotocaliza heterogena. Producerea de hidrogen prin photo-/photoelectro-cataliza. Cataliza si fotocataliza heterogena. Electrosinteza organica. Acoperiri metalice.
 • 5722 58
  veronica.cosoveanu@ubbcluj.ro
  • COŞOVEANU Veronica, dr. - CP III

  • Sinteza sol-gel a aerogelurilor/xerogelurilor pe baza de oxizi semiconductori (TiO2, ZrO2, etc.) dopati/nedopati. Prepararea de nanocompozite pe baza de metale nobile si oxizi semiconductori si/sau silica. Depoluarea apelor reziduale si a aerului prin fotocaliza heterogena.
 • - -
  • HOROVITZ Ossi, dr. - Cerc. consultant

  • Chimie computaţională şi cuantică - recunoaşterea formelor. Modelare moleculară. Nanostructuri. Materiale macromoleculare şi compozite. Chimia cărbunilor. Istoria chimiei.
 • 5737 131A
  andrada.maicaneanu@ubbcluj.ro
  • MĂICĂNEANU Sanda Andrada, dr.ing.

  • Tratarea şi epurarea apelor cu ajutorul materialelor naturale (tufuri vulcanice zeolitice, minerale argiloase, diatomită). Materiale naturale modificate cu aplicaţii în epurarea apelor. Procese catalitice şi necatalitice de îndepărtare a poluanţilor organici/anorganici din ape reziduale.
 • 5756 72
  aurora.mocanu@ubbcluj.ro
  • MOCANU Aurora, dr.

  • Chimia coloizilor şi a interfeţelor. Termodinamică chimică. Biofizică. Sisteme nanostructurate cu aplicaţii în recunoaşterea moleculară la interfeţe fluide. Nanofabricaţie interfacială de materiale funcţionale şi nanostructuri supramoleculare plane. Tehnica de filme subţiri Langmuir-Blodgett şi modele de membrană naturală. Calorimetrie avansată. Microscopia de forţă atomică.
 • - -
  ioan.petean@ubbcluj.ro
  • PETEAN Ioan, dr. - Asist. cerc.

 • - -
  • POP Alexandru, dr.ing. - Cerc. consultant

  • Fenomene de transfer şi utilaje din industria chimică. Ingineria proceselor chimice gaz-solid. Compoziţii de ingrăşăminte foliare şi fungicide.
 • 5676 73
  maria.tomoaia@ubbcluj.ro
  • TOMOAIA-COTIŞEL Maria, dr.

  • Chimie fizică. Termodinamică. Structură moleculară. Biofizică. Chimia coloizilor şi a suprafeţelor în depoluarea mediului. Hidrodinamica cu aplicaţii în tehnologia spaţiala a lichidelor şi în modelarea suprafeţelor biologice. Sisteme supramoleculare nanostructurate de transport a medicamentelor. Biosisteme nanostructurate formate din proteine, acizi nucleici şi lipide. Filme subţiri. Compozite multifuncţionale. Nanostructuri şi nanoparticule de metale, funcţionalizate cu diverse biomolecule, cu aplicaţii în nanoştiinţă şi biotehnologie.
Personal didactic auxiliar